Tuesday, June 24, 2008

PUDEMO ON NATIONAL FORUM


Times Sunday, 22 June 2008
Click on image to enlarge

2 comments:

Mcabango said...

We as Swazis love the Mornach & we are very proud of Our King Lomudze Hi Majesty The King Of Eswatini.Siya Ngemandla ekuvoteni.Lessikucelako kutsi he must have advisors who are sound.In short people who knows God.Please Ingwenyama must make sure that iyaphela nya lentfo ye Corruption la kumoMa forces akhe kucala.Nakungalandzelelwa utawukhandza kutsi Emaphoyisa latsite kugcwele Bantfwababo Bo Emaphoyiseni.When will we have a fair &clear recruitment.We believe the Mornach Of Swaziland shall stand.We are fully behind you Electoral Commission through prayer.We believe God shall help you kulomsebenti Lomkhulu kangaka.

Mcabango said...

We as Swazis love the Mornach & we are very proud of Our King Lomudze His Majesty The King Of Eswatini.Siya Ngemandla ekuvoteni.Lesikucelako kutsi he must have advisors who are sound.In short people who knows God.The coutry will not Go anywhere without Christ.Please Ingwenyama must make sure that iyaphela nya lentfo ye Corruption la kuma Forces akhe kucala.We believe the Mornach Of Swaziland shall stand.We are fully behind you Electoral Commission through prayer.We believe God shall help you kulomsebenti Lomkhulu kangaka.Siyacela Nakubo Labasetihlalweni kutsi Abente lokutsite ngendzaba yekukhula kwentsengo yetintfo.Kuliciniso kumhlaba wonkhe kodvwa akube netaba letentiwako.May God bless the Swazi Nation & all its Authorities.